β-Agarase 16B

( CZ0733 ) Organism: Bacteroides uniformis EC Number: 3.2.1.81 Architecture: GH16 179,00399,00

β-Agarase 16A

( CZ0736 ) Organism: Microbulbifer thermotolerans EC Number: 3.2.1.81 Architecture: GH16-CBM6 179,00399,00

β-Agarase 86A

( CZ0738 ) Organism: Bacteroides uniformis EC Number: 3.2.1.81 Architecture: GH86 179,00399,00

α-Neoagarobiose hydrolase 117A

( CZ0739 ) Organism: Bacteroides uniformis EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH117 179,00399,00

β-Agarase 50A

( CZ0741 ) Organism: Bacteroides ovatus EC Number: 3.2.1.81 Architecture: GH50 179,00399,00

α-Neoagarobiose hydrolase 117A

( CZ0743 ) Organism: Saccharophagus degradans EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH117 179,00399,00

β-Agarase 16A

( CZ0747 ) Organism: Janthinobacterium sp. EC Number: 3.2.1.81 Architecture: GH16 179,00399,00

β-Agarase 16B

( CZ0749 ) Organism: Zobellia galactanivorans EC Number: 3.2.1.81 Architecture: GH16 179,00399,00

α-Neoagarobiose hydrolase 117B

( CZ0750 ) Organism: Zobellia galactanivorans EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH117 179,00399,00

α-Neoagarobiose hydrolase 117C

( CZ0751 ) Organism: Zobellia galactanivorans EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH117 179,00399,00

β-Agarase 50A

( CZ0764 ) Organism: Saccharophagus degradans EC Number: 3.2.1.81 Architecture: GH50 179,00399,00

β-Agarase 50D

( CZ0562 ) Organism: Saccharophagus degradans EC Number: 3.2.1.81 Architecture: GH50 179,00399,00