β-L-Arabinofuranosidase 137A & β-Glucuronidase 2A

( CZ0943 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.185 and 3.2.1.31 Architecture: GH137-GH2-CBM57-CBM35 179,00399,00

β-Glucuronidase 2A

( CZ0972 ) Organism: Sulfolobus solfataricus P2 EC Number: 3.2.1.31 Architecture: GH2 179,00399,00

β-Glucuronidase 79A

( CZ0933 ) Organism: Acidobacterium capsulatum EC Number: 3.2.1.31 Architecture: GH79 179,00399,00

β-Glucuronidase 2A

( CZ0855 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.31 Architecture: GH2 179,00399,00

β-Glucuronidase 2A

( CZ0868 ) Organism: Lactobacillus brevis EC Number: 3.2.1.31 Architecture: GH2 179,00399,00

β-Glucuronidase 2A

( CZ0869 ) Organism: Ruminococcus gnavus EC Number: 3.2.1.31 Architecture: GH2 179,00399,00

β-Glucuronidase 2A

( CZ0795 ) Organism: Escherichia coli EC Number: 3.2.1.31 Architecture: GH2 179,00399,00

α-Glucuronidase 67A

( CZ0729 ) Organism: Geobacillus stearothermophilus EC Number: 3.2.1.139 Architecture: GH67 179,00399,00

α-Glucuronidase 115A

( CZ0714 ) Organism: Bacteroides ovatus EC Number: 3.2.1.131 Architecture: GH115 179,00399,00

α-Methyl-glucuronidase 115A

( CZ0311 ) Organism: Bacteroides ovatus EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH115 179,00399,00

α-Glucuronidase 4B

( CZ0232 ) Organism: Thermotoga maritima EC Number: 3.2.1.139 Architecture: GH4 179,00399,00

α-Glucuronidase 4A

( CZ0213 ) Organism: Thermotoga maritima EC Number: 3.2.1.139 Architecture: GH4 179,00399,00