α-Rhamnosidase 78B

( CZ1044 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.40 Architecture: GH78 158,00349,00

Unsaturated rhamnogalacturonyl hydrolase 105A

( CZ1071 ) Organism: Zobellia galactanivorans EC Number: 3.2.1.172 Architecture: GH105 158,00349,00

Unsaturated rhamnogalacturonyl hydrolase 105D

( CZ1012 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.172 Architecture: GH105 158,00349,00

Unsaturated rhamnogalacturonyl hydrolase 105C

( CZ0883 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH105 158,00349,00

α-Rhamnosidase 78B & Kdo hydrolase 33A

( CZ0884 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.40 and 3.2.1.- Architecture: CBM67-GH78-GH33 158,00349,00

α-Rhamnosidase 78A

( CZ0790 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH78 158,00349,00

α-Rhamnosidase 78A

( CZ1061 ) Organism: Zobellia galactanivorans EC Number: 3.2.1.40 Architecture: CBM67-GH78 158,00349,00

α-Rhamnosidase 78C

( CZ0762 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.40 Architecture: CBM67-GH78 158,00349,00

α-Rhamnosidase 106A

( CZ0770 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH106 158,00349,00

Unsaturated rhamnogalacturonyl hydrolase 105B

( CZ1076 ) Organism: Mariniflexile sp. EC Number: 3.2.1.172 Architecture: GH105 158,00349,00

Unsaturated rhamnogalacturonyl hydrolase 105A

( CZ1075 ) Organism: Mariniflexile sp. EC Number: 3.2.1.172 Architecture: GH105 158,00349,00

Unsaturated rhamnogalacturonyl hydrolase 105B

( CZ0724 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.172 Architecture: GH105 158,00349,00