α-Glucosidase 31A

( CZ1011 ) Organism: Sulfolobus solfataricus EC Number: 3.2.1.20 Architecture: GH31 179,00399,00

α-Glucosidase 31B

( CZ0812 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.20 Architecture: GH31 179,00399,00

α-Glucosidase 31A

( CZ0811 ) Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 3.2.1.20 Architecture: GH31 179,00399,00

Oligosaccharide 4-α-D-glucosyltransferase 31A

( CZ0787 ) Organism: Cellvibrio japonicus EC Number: 2.4.1.161 Architecture: GH31 179,00399,00

Sulfoquinovosidase 31A

( CZ0796 ) Organism: Escherichia coli EC Number: 3.2.1.- Architecture: GH31 179,00399,00

α-Xylosidase 31A

( CZ0488 ) Organism: Bacteroides ovatus EC Number: 3.2.1.177 Architecture: GH31 179,00399,00